Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

 1. Alle klachten dienen schriftelijk geformuleerd te worden, per aangetekend schrijven en dit binnen de acht
  dagen na ontvangst van de facturen. Na deze termijn worden klachten als laattijdig en onbestaande
  beschouwd.
 2. De facturen zijn betaalbaar, uiterlijk op hun vervaldag. Elke factuur, niet betaald op de vervaldag brengt
  vanaf de factuurdatum van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een rente op van 12%
  per jaar en wordt verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande
  factuurbedrag, met een minimum van 125 EUR, ter dekking van de administratieve kosten.
 3. Elke betalingsachterstand geeft de dienstverlener het recht om zijn activiteiten te schorsen tot wanneer de
  betalingsachterstand wordt ingehaald.
 4. Het niet betalen van een factuur op de vervaldag maakt automatisch alle openstaande facturen opeisbaar,
  ongeacht hun vervaldag.
 5. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-
  Vlaanderen, afdeling Kortrijk bevoegd.

Test

test

test